You are here

FAQ

CESI

Ik ben leraar(e), hoe mijn stem behouden?

Klassen die weergalmen, een lawaaierige omgeving en honderden kinderen die u meerdere uren per dag bij de les moet houden… Hoe omgaan met dat constante omgevingsgeluid? Hoe uw boodschap op een hoorbare manier overbrengen? Een stem die moet overtuigen heeft een hogere intensiteit dan een 'gewone stem': bij leerkrachten gebeurt dat langdurig en steeds opnieuw.  Hoe kunt u dit werkinstrument het best beschermen?

Om meer te weten: infofiche van het CEDIOB.

 

Reintegratie: wat gebeurt er als de werknemer tijdens de periode voorzien voor de re-integratiebeoordeling niet opdaagt?

De arbeidsgeneesheer informeert de werkgever en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds dat er geen enkele beslissing genomen kan worden. Op het re-integratiebeoordelingsformulier vermeldt hij “werknemer niet aanwezig op de consultatie”.

Om meer te weten.

 

Wat is het toezicht op de gezondheid?

Het toezicht op de gezondheid (gezondheidsevaluaties, vaccinaties, meldingen van beroepsziekten,…) draagt bij tot de risicopreventie binnen de onderneming door de gezondheid van de werknemers te beschermen.

Het streeft drie belangrijke doelstellingen na :

 • Bescherming van de gezondheid van de werknemers door :
 • De risicopreventie
 • De opsporing van de beroepsziekten en werkgerelateerde aandoeningen.
 • De werkgelegenheid voor iedereen:
 • Door aangepaste werkmethodes en zelfs aanpassingen aan werkomgeving voor te stellen
 • Door de werknemers informative te verstrekken
 • Door onderzoek te doen naar en studies uit te voeren over de risicofactoren van beroepsziekten.
 • De bescherming van de onderneming ten opzichte van de buitenwereld :
 • Door te verhinderen dat werknemers taken uitvoeren waarvan de risico’s niet zouden kunnen dragen.
 • Door personen niet toe te laten die overdraagbare ziktes zouden hebben of die gevaar zouden betekenen voor andere werknemers.

De arbeidsgeneesheer is een partner van uw bedrijf en waakt over het welzijn en de gezondheid van de werknemers. Zijn rol wordt beschreven in de Codex over het welzijn op het werk.

De arbeidsgeneesheer, of nauwkeuriger de Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer, staat ook in voor de zo vroeg mogelijke opsporing van beroepsziekten en aandoeningen geassocieerd met het werk. Hij werkt mee aan het onderzoek naar en van hun oorzaken. In geval van beperkte arbeidsgeschiktheid streeft hij ernaar om de tewerkstellingskansen te bevorderen, meer bepaald door aanpassingen van uw werkpost of aangepaste werkmethodes voor te stellen of door samen met u te zoeken naar aangepast werk.
In geval van psychosociale risico's heeft de arbeidsgeneesheer de mogelijkheid om u door te verwijzen naar een Preventieadviseur - Psychosociale Aspecten.

Raadpleeg voor een grondiger begrip van het Gezondheidstoezicht de volgende documenten van het CEDIOB:

- Overzichtstabel gezondheidstoezicht: geheugensteuntje (update ! oktober 2017)

- De arbeidsgeneesheer: een partner voor uw onderneming !

- Praktische fiches

Starten met een risicoanalyse?

Een risicoanalyse bestaat uit het bestuderen van de blootstelling van werknemers aan gevaren en risico's op de werkplek. Deze analyse geldt voor alle niveaus, vanaf de organisatie in zijn geheeld tot het individu, gaande over alle werkgroepen en functies.

Een risicoanalyse bestaat uit het bestuderen van de blootstelling van werknemers aan gevaren en risico's op de werkplek. Deze analyse geldt voor alle niveaus, vanaf de organisatie in eijn geheel tot het individu, gaande over alle werkgroepen en functies.

Om meer te weten: infofiche van het CEDIOB.

 

Reintegratie: kan een werknemer met een deeltijds arbeidscontract een re-integratietraject aanvragen?

Een re-integratietraject is mogelijk voor een werknemer met een deeltijds arbeidscontract. Het re-integratietraject staat open voor dit type contract en het kan trouwens ook leiden tot een voltijds contract. Dat geldt ook in de omgekeerde richting, als het aan de basis om een voltijds contract gaat.

Om meer te weten

Wat houdt de wetgeving rond brand op het werk in?

Lange tijd was artikel 52 van het ARAB, dat handelt over de preventie van brandrisico's, het wettelijke referentiepunt bij uitstek op het vlak van brandpreventie in bedrijven. Sinds 23 april 2014 baseren we ons op het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

Vervangen door K.B. van 28.04.2017 tot vaststelling van Boek III - Arbeidsplaatsen van de Codex over het welzijn op het werk (B.S. 02.06.2017)

Te onthouden:

 • Het nieuwe KB verplicht de werkgever om een risicoanalyse uit te voeren die als basis dient voor het nemen van preventiemaatregelen (brand voorkomen, de veiligheid verzekeren, een begin van brand bestrijden, de gevolgen van brand beperken, de tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken).
 • Elke werkgever moet een brandbestrijdingsdienst oprichten, (het vroegere EIT: Eerste Interventieteam), terwijl in het verleden alleen ondernemingen met meer dan 50 werknemers over een dergelijke dienst moesten beschikken.
 • De werkgever moet een "brandpreventiedossier" bijhouden en bijwerken dat alle documenten met betrekking tot de brandpreventie op één plaats verzamelt.
 • De werkgever stelt procedures op voor onder meer de evacuatie van personen en het gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand, en voor de uitvoering van de taken van de brandbestrijdingsdienst (het geven van meldingen, waarschuwingen, alarmen, maandelijkse inspecties van de evacuatiewegen en de beschermingsmiddelen tegen brand...).
 • Er gelden nieuwe bepalingen over de opleiding en informatie van de werknemers; periodieke controles.
 • Plichten van de werkgever tegenover externe ondernemingen op het vlak van de brandpreventie. De vuurvergunning wordt verplicht. De werkgever stelt het interventiedossier op en houdt het aan de ingang van het gebouw ter beschikking van de openbare hulpdiensten.

 Als EDPB interveniëren wij:

Wat?

PA Veiligheid

Comité

Resultaten van de risicoanalyse – Advies

 

x

Brandbestrijdingsdienst – Advies

x

x

Evaluatie en keuze van de BM Brand – Advies

 

x

Evacuatieplan

x (hulp bij het opstellen)

x (advies)

Opstellen van de procedures van het Interne Noodplan – Advies

x

x

Vuurvergunning: Document met de voorafgaande toelating van de werkgever voor werkzaamheden – Ondertekening

x

 

Brandpreventiedossiers – Terbeschikkingstelling

 

x

Datums van de controles en het onderhoud

 

x

 

Meer info vindt u in de nota over de wetgeving van het CEDIOB! (zie Concordantietabelboek)

Ik ben zwanger. Hoe bescherm ik mijzelf in de werkplaats?

De zwangere werkneemster brengt de werkgever onmiddellijk op de hoogte van haar toestand. De werkgever geeft dit onmiddellijk door aan de arbeidsgeneesheer en neemt meteen maatregelen indien nodig. Vooraf dient elke werkgever een risicoanalyse uit te voeren volgens het KB van 02.05.1995, vervangen door:  K.B. van 28.04.2017 tot vaststelling van boek X -  Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën van de codex over het welzijn op het werk (B.S. 02.06.2017) . Hij moet rekening houden met volgende risico's:

Fysische agentia

Manuele hantering van zware lasten, ioniserende straling, niet-ioniserende straling, lawaai, schokken, trillingen, extreme kou en hitte.

Biologische agentia

Bacteriën (listeria...); virussen (hepatitis B, herpes, CMV...); parasieten (toxoplasmose).

Chemische agentia

Kankerverwekkende agentia (cytostatica, anesthesiegassen...); ...

Procedés

Industriële procedés waarbij kankerverwekkende stoffen of preparaten vrijkomen.

Arbeidsomstandigheden

Grondwerken, mijnwerken, agressie of geweld, pijnlijke houdingen...

 

Vanaf het ogenblik dat de werkgever op de hoogte werd gebracht van de zwangerschap, begint een speciale bescherming tegen ontslag te lopen. De werkgever mag vanaf dat ogenblik geen handeling meer stellen om aan de dienstbetrekking van de zwangere werkneemster een einde te maken omwille van het feit dat ze zwanger is. Deze ontslagbescherming loopt tot een maand na het postnataal verlof (met inbegrip van de verlengingen).

Wetgeving:

Sommige werkneemsters die niet zijn blootgesteld aan beroepsrisico's, vragen profylactische werkverwijdering aan. Welk standpunt moet de arbeidsgeneesheer innemen ten aanzien van dergelijke aanvragen?

De vraag werd gesteld aan de FOD WERKGELEGENHEID. Het antwoord vindt u in de informatienota van het CEDIOB!

Meer weten:

 • Infofiche van het CEDIOB (update: maart 2017)

Hoe bescherm ik mij tegen elektromagnetische straling op de werkplaats?

De Europese richtlijn 2013/35/EU van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van elektromagnetische velden (EMV) is omgezet in Belgische wetgeving. Het gaat om: koninklijk besluit van 20.05.2016 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op het werk (Belgisch Staatsblad, 10.06.2016), vervangen door:  K.B. van 28.04.2017 tot vaststelling van boek V –Omgevingsfactoren en fysische agentia van de codex over het welzijn op het werk (B.S. 02.06.2017).

Dit KB heeft betrekking op alle bekende directe en indirecte 

 • biofysische effecten
 • veroorzaakt door elektromagnetische velden,
 • waaraan werknemers tijdens het werk worden blootgesteld
 • en die een risico inhouden of kunnen inhouden
 • voor hun gezondheid en veiligheid.

Het heeft geen betrekking op de veronderstelde effecten op lange termijn, noch op de risico’s verbonden aan het contact met stroomvoerende geleiders.

Meer info in de nota over de wetgeving van het CEDIOB

Ik werk met voedingswaren, hoe zit het met mijn gezondheidstoezicht?

Sinds 1 januari 2016 moeten werknemers die in contact komen met voedingswaren of -stoffen zich niet meer laten onderzoeken door de arbeidsgeneesheer: noch voorafgaand aan indiensttreding, noch periodiek, behalve indien de werkgever uitdrukkelijk een vorm van gezondheidstoezicht vraagt, die in onderling overleg overeengekomen moet worden.

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 13/07/2014 betreffende levensmiddelenhygiëne (BS 29/08/2014) dienen de personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen echter door middel van een medisch attest te bewijzen dat geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg staat!  

Dit geldt voor: iedereen (inclusief tijdelijke werknemers en studenten) die met niet of deels verpakte voedingswaren werkt, met of zonder handschoenen. Voorbeelden: slager, kok, bakker, kaasmaker, personeel van slachthuizen, ...

Dit geldt niet voor: kelners, zaalpersoneel, kassapersoneel, personen die hermetisch verpakte voedingswaren hanteren, ...

Geldigheidsduur: 3 jaar. Dit attest moet voorgelegd kunnen worden aan de verantwoordelijken voor de controle (HACCP). 

Als tijdens deze drie jaar een ziekte voorvalt die overgebracht kan zijn door een voedingsmiddel: een nieuw attest laten opstellen!

Als een werknemer zich tot de arbeidsgeneesheer wendt om dit attest te verkrijgen:

Het door het FAVV vereiste certificaat kan uitgereikt worden door eender welke geneesheer en dus ook door de arbeidsgeneesheer.

De arbeidsgeneesheer zal het Gezondheidsbeoordelingsformulier (GBF) gebruiken voor het opstellen van dit certificaat.

Het FAVV aanvaardt dat het GBF gebruikt wordt voor deze precieze functie want het voldoet aan de voorschriften van het KB betreffende levensmiddelenhygiëne. In dit geval zal de arbeidsgeneesheer geen geldigheidsduur aanduiden.

De informatienota van het CEDIOB gaat in op de theorie en praktijk van deze wetgeving.

Wat zijn psychosociale risico’s (PSR)?

Hoe worden PSR gedefinieerd in de wetgeving?

“De kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.”

Lees de samenvatting die het CEDIOB in nauwe samenwerking met onze preventieadviseurs psychosociale aspecten heeft opgesteld.

Wetgeving:

FOD Werkgelegenheid: Meer informatie

Waar vind ik informatie over thema’s in verband met preventie?

Alle thema’s in verband met preventie worden behandeld en samengevat door het CEDIOB, ons documentatiecentrum.

 • Aarzel niet om de sectie “Wetgeving en Documentatie” op onze website www.cesi.be te consulteren! Daar vindt u een overzicht van de wetgeving rond gezondheid en veiligheid op het werk en infofiches over onze specifieke thema’s in verband met de werkplaats.
 • In de sectie FAQ vindt u de informatie die u zoekt nog sneller!
 • Wij bezorgen u daarnaast ook een newsletter waarin alle recent toegevoegde informatie wordt vermeld.
 • Als u informatie zoekt over een specifiek thema kan u bovendien ook onze zoekmotor gebruiken, die u rechts bovenaan de website vindt.

Ik doe beeldschermwerk, hoe kan ik mij beschermen?

Wetgeving:

KB van 27/08/1993 - beeldschermapparatuur (BS 07/09/1993), vervangen door: K.B. van 28.04.2017 tot vaststelling van boek VIII -  Ergonomische belasting van de codex over het welzijn op het werk (B.S. 02.06.2017)

Sinds januari 2016 worden beeldschermwerkers niet meer systematisch onderworpen aan een gezondheidsbeoordeling.

Sindsdien is de werkgever verplicht om:

 • Minstens om de vijf jaar een analyse te maken op het niveau van elke groep van beeldschermwerkposten en op het niveau van het individu om de risico's inzake welzijn te evalueren die voor de werknemers voortvloeien uit het werken met een beeldscherm, met name inzake de eventuele risico's voor het gezichtsvermogen en de problemen van lichamelijke en geestelijke belasting.

 • Passende maatregelen te nemen teneinde de aldus vastgestelde risico's te voorkomen of te verhelpen, rekening houdend met de samenvoeging of de combinatie van de gevolgen ervan.

Indien nodig, wordt deze analyse aangevuld met een bevraging van de werknemers.

Indien hieruit blijkt dat er mogelijke gezondheidsproblemen zijn, wordt de betrokken werknemer door de arbeidsgeneesheer onderworpen aan een aangepaste gezondheidsbeoordeling.

Meer info in de informatienota van het CEDIOB.

Praktische infofiches:

 

Wat is het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan?

Elke werkgever is verantwoordelijk voor het preventiebeleid in zijn onderneming.

De wetgever legt hem op om dit beleid uit te werken in 2 officiële documenten: het globaal preventieplan met een reikwijdte van 5 jaar en het jaarlijks actieplan.

Het globaal preventieplan wordt opgesteld in samenwerking met de hiërarchie en de (interne en/of externe) preventiedienst(en). Het wordt bepaald voor 5 jaar en elk jaar herzien. Het vermeldt de algemene preventiedoelstellingen en de manier waarop de vorderingen in het behalen daarvan geëvalueerd zullen worden en de manier waarop het plan aangepast zal worden indien nieuwe omstandigheden optreden.

Het jaarlijks actieplan vloeit voort uit dit vijfjarenplan. Het beschrijft:

 • de doelstellingen, bepaald op basis van de risicoanalyse, die in de loop van het jaar behaald moeten worden

 • de middelen die toegewezen worden voor het behalen van deze doelstellingen: arbeidskrachten, budget en tijd.

 • de rollen en verantwoordelijkheden van alle actoren.

 • de middelen om het preventiebeleid te controleren en evalueren.

Het jaarlijks actieplan moet ten laatste op 1 november voorgelegd worden aan het CPBW.

CESI helpt u bij het opstellen van het Globaal Preventieplan en Jaarlijks Actieplan voor uw onderneming.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Mag een arbeidsgeneesheer een definitieve beslissing nemen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid?

Mag een arbeidsgeneesheer een medisch onderzoek uitvoeren en een definitieve beslissing nemen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid?

Hier vindt u het antwoord van de FOD WERKGELEGENHEID.

Ik werk in een luidruchtige omgeving: welke risico’s zijn er voor mijn gehoor?

Lawaai is een van de grootste bronnen van overlast op het werk en kan leiden tot gehoorverlies, doofheid, stress en vermoeidheid. Het heeft dus nadelige gevolgen voor uw gezondheid, maar ook voor de kwaliteit van uw werk. Preventie is nochtans mogelijk en ligt binnen handbereik voor iedereen.

Wetgeving:

Praktische fiches van het CEDIOB:

 

Hoe organiseer ik de EHBO in de werkplaats?

Wetgeving:

 

Enkele praktische fiches:

 

Alle infofiches van het CEDIOB kunnen geraadpleegd worden door iedereen die een opleiding in hulpverlening gevolgd heeft bij CESI.

Mag ik elektronisch roken in de werkplaats?

Mag ik elektronisch roken in de werkplaats?

Het CEDIOB heeft hierover vragen gesteld aan de officiële instanties (FARES, FOD WERKGELEGENHEID, FOD VOLKSGEZONDHEID).

Te onthouden:

“Net als andere rookproducten is de elektronische sigaret verboden op het werk! "

Wat houdt de hervorming van de diensten voor preventie en bescherming uit 2014 in?

De hervorming van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming:

In 2014 ondergingen de EDPB's een hervorming die zowel in het gezondheidstoezicht op de werknemers als in de tarifering veranderingen met zich mee heeft gebracht

Wat doet de arbeidsgeneesheer?

De arbeidsgeneesheer is een partner van uw bedrijf en waakt over het welzijn en de gezondheid van de werknemers. Zijn rol wordt beschreven in de Codex over het welzijn op het werk. U zei 'arbeidsgeneesheer'?

De arbeidsgeneesheer, of nauwkeuriger de Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer, staat ook in voor de zo vroeg mogelijke opsporing van beroepsziekten en aandoeningen geassocieerd met het werk. Hij werkt mee aan het onderzoek naar en van hun oorzaken. In geval van beperkte arbeidsgeschiktheid streeft hij ernaar om de tewerkstellingskansen te bevorderen, meer bepaald door aanpassingen van uw werkpost of aangepaste werkmethodes voor te stellen of door samen met u te zoeken naar aangepast werk.

Wat hij niet is:

 • Behandelend arts: de arbeidsgeneesheer mag bijvoorbeeld geen geneesmiddelen voorschrijven;
 • Geneesheer-inspecteur: hij mag geen afwezigheden controleren;
 • Adviserend geneesheer ten dienste van de verzekeringsmaatschappijen en ziekenfondsen;
 • Epidemiologische, statistische, ... onderzoeker;
 • Gezondheidsinspecteur. 

Meer informatie in de infofiche van CESI!