Organisatie van de Preventie

Let op: de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting referen nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen (update: september 2017) om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.

Als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk voert CESI zijn opdracht uit binnen een wettelijk kader dat bepaald wordt door de Wet van 04.08.1996 over het Welzijn op het werk en de uitvoeringsbesluiten van 27 maart 1998.

Binnen dat kader oefent CESI alle opdrachten uit die de wetgever bepaalt en die overeengekomen worden met aangesloten ondernemingen op het gebied van het gezondheidstoezicht op de werknemers en de risicobeheersing.
Voor dat doel ontwikkelt CESI is elke activiteit die geschikt is om preventieve en beschermende acties te bevorderen in de ondernemingen met als doel het welzijn van alle medewerkers te vergroten en hun arbeidsomstandigheden te verbeteren.

De wetgeving betreffende het welzijn op het werk verplicht:

  • Elke werkgever die minstens één werknemer tewerkstelt om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten of zich aan te sluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk,
  • De uittekening van een preventiebeleid binnen de onderneming met gebruikmaking van een dynamisch risicobeheersingsysteem. Dit systeem moet concreet vertaald worden in een globaal preventieplan dat uitgewerkt wordt voor een periode van vijf jaar en verdeeld wordt in jaarlijkse actieplannen.

Afhankelijk van de grootte van de onderneming en de ernst van de risico's inherent aan de activiteiten kan de interne dienst op verschillende niveaus ondersteund worden door een externe dienst.

Hervorming van de EDPB:

In 2014 ondergingen de EDPB's een hervorming die zowel in het gezondheidstoezicht op de werknemers als in de tarifering veranderingen met zich mee heeft gebracht

 

 

CESI