DIENSTEN

Risicoanalyse volgens de ARIS methode

Risicoanalyse overeenkomstig art.8 tot 11 van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Doelstellingen

De risicoanalyse volgens de ARIS© methode (Integrale en systematische risicoanalyse) heeft meerdere doelstellingen:

 • De gevaren voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk identificeren.
 • De risico’s voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk definiëren en bepalen.
 • De risico’s voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk evalueren.
 • De preventiemaatregelen voor elk ontdekt risico definiëren en rangschikken.
 • Opmaak van het globale preventieplan en van het jaarlijkse actieplan.
 • Opmaak van de algemene conclusies ter attentie van de werkgever, de interne preventieadviseur en de leden van het CPBW.

Programma

De preventieadviseur psychosociale risico’s begeleidt u doorheen de verschillende stappen van een preventiebeleid inzake de psychosociale risico’s:

 • Stap 1: De samenstelling van een projectgroep en de sensibilisering van de actoren (werkgever en werknemers). Deze etappe bevat o.a. de begeleiding van de uitwerking van de wettelijke voorschriften:

• Aanstelling van een PA PSY, vertrouwenspersoon
• Hulp bij het opmaken van een globaal en jaarlijks actieplan
• Hulp bij het nadenken over een beleidsverklaring rond welzijn op het werk
• Begeleiding bij de uitwerking van procedures
• Opleiding en sensibilisering van de personeelsleden (werkgever, directie, hiërarchische lijn, werknemers)

 • Stap 2: De pré-diagnostiek, onderzoek van de waarschuwingsindicatoren. Deze pré-diagnostiek kan zich baseren op:

• De « klachten » (gemeld aan de arbeidsgeneesheer, de vakbondsafgevaardigden,leden van de hiërarchische lijn, …) ;
• Een reeks indicatoren betreffende de werking van de ondernemingen en de gezondheid en de veiligheid van de werknemers.

 • Stap 3: De diepgaande diagnostiek.

De keuze van de middelen wordt door de intervenanten gemaakt in functie van de resultaten van de pré-diagnostiek, de historiek en de parameters eigen aan de onderneming (grootte, sector, risico’s, …), alsook de bestaande praktijken binnen de organisatie.
De verschillende aanpakken (kwantitatieve en kwalitatieve/participatieve) sluiten elkaar niet uit en kunnen elkaar opvolgen.
Risicoanalyse per functie.

 • Stap 4: De opmaak van een algemeen interventieverslag en de wedersamenstelling van de resultaten. Uitwerking van de algemene conclusies (collectieve en individuele preventiemaatregelen) ter attentie van de werkgever, de preventieadviseur en de leden van het CPBW.
 • Stap 5: De uitwerking, implementatie en opvolging van het actieplan.

Methode

ARIS© is een risicoanalysemethode die de gevaren identificeert en de risico’s evalueert rekening houdende met volgende disciplines:

 • Veiligheid
 • Ergonomie
 • Hygiëne
 • Psychosociale risico’s
 • Gezondheid

Door toepassing van deze methode beschikt het bedrijf over een globale risicoanalyse op de verschillende vlakken die vereist zijn door de reglementering van het welzijn op het werk.
Elke werkpost wordt zeer nauwkeurig beschreven in zijn verschillende deeltaken. In functie van voorafbepaalde taken kunnen gevaren worden ontdekt en gerangschikt volgens een bijzondere classificatie:

 • Werkomgeving
 • Werkuitrusting en chemische stoffen
 • Organisatie van het werk
 • Mensgericht
 • Interacties

Vervolgens worden de risico’s geëvalueerd om de te nemen acties te rangschikken, m.a.w. de preventiemaatregelen (opmaak van het globale preventieplan en van het jaarlijkse actieplan).

Doelpubliek

Alle bedrijven met minstens 1 werknemer.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI