You are here

Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen. Onevenredig verzwaarde risico's.

Het KB van 25/11/2015 tot wijziging van het KB van 23/12/2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27/11/2015, brengt de volgende veranderingen aan: 

CESI

Lichte ongevallen

 

 

Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen, eerste hulp en het jaarlijkse verslag van de interne diensten voor preventie en bescherming.

Het betreft:

CESI

Arbeidsongevallen. Definitie.

Er is een wettekst verschenen. Deze betreft :

Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving (B.S. 27.01.2014)

Deze wet had onopgemerkt voorbij kunnen gaan als hoofdstuk drie niet een aantal wijzigingen zou aanbregen aan de wet van 10.04.1971 en de definitie van het begrip "arbeidsongeval" zou verruimen.

CESI