You are here

borstvoeding

Verwijdering van een werkneemster tijdens de borstvoeding - Risico bij hantering van lasten

Kan een onderneming op basis van een interne overeenkomst een procedure van onbetaald verlof voorzien voor werkneemsters die, na hun bevalling, blootgesteld worden aan het risico hantering van lasten? Welke waarde heeft deze overeenkomst gezien het KB van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming?

CESI

De rol van de arbeidsgeneesheer - borstvoedingsverlof of werkverwijdering

Sommige werkneemsters die niet zijn blootgesteld aan beroepsrisico's, vragen profylactische werkverwijdering aan. Welk standpunt moet de preventieadviseur–arbeidsgeneesheer (PA-AG) innemen ten aanzien van dergelijke aanvragen?

De vraag werd gesteld aan de FOD WERKGELEGENHEID.

De informatienota van het CEDIOB.

CESI

Borstvoedingspauzes

  • Koninklijk Besluit van 05.12.2010 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard: de CAO nr. 80 bis van 13.10.2010 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de CAO nr. 80 van 27.11.2011 tot invoering van het recht op borstvoedingspauzes (BS 20.12.2010)

CESI

Zwangerschap en bevalling

CESI