47
Gezondheid

Besturen van een motorvoertuig - Minimumnormen

Koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, BS 10 augustus 2016.

Basisprincipe daarbij is dat wie lijdt aan een matig of ernstig obstructief slaapapneusyndroom, maar zijn aandoening onder controle heeft én een passende behandeling volgt, een rijbewijs mag krijgen.

De wijzigingen aan het Rijbewijs KB van 23 maart 1998 treden in werking op 20 augustus 2016, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Zie de informatiefiche van het CEDIOB, “Rijbewijs – Bijlage 6”.

 

 

 

02/09/2016
CESI