You are here

Veiligheid

Echte veiligheid komt pas na een gedegen risicoanalyse
Voelt u zich machteloos ten opzichte van de verantwoordelijkheden die u hebt met betrekking tot preventie en welzijn op het werk?
De risicoanalyse is de basis van uw dynamisch risicobeheersingssysteem. Bovendien is ze wettelijk verplicht en dient periodiek geactualiseerd te worden.
Een goede risicoanalyse berust niet enkel op het identificeren van de aanwezige gevaren en risico’s, maar moet een reële weerspiegeling zijn van alle elementen die een risico vormen in uw bedrijf. De risicoanalyse is tevens de basis om preventieve beheersmaatregelen te treffen en het welzijn op de werkvloer te bevorderen.

Starten met een risicoanalyse

Elke werkgever moet in zijn onderneming of instelling een beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uitbouwen. Dit beleid heeft in eerste instantie tot doel arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

Waaruit bestaat een risicoanalyse? Welke zijn de tools die er ter beschikking staan van de werkgevers om deze risicoanalyse binnen hun onderneming aan te pakken?

CESI

De vakbekwaamheid voor alle professionele bestuurders (C en D)

Europese richtlijn 2003/59/CE (Publicatieblad van de Europese Unie, 10.09.2003), omgezet in Belgisch recht door het KB van 04/05/2007, legt vakbekwaamheid op aan alle professionele bestuurders met een rijbewijs van groep C en D. Een bewijs van vakbekwaamheid moet bijkomend bij het rijbewijs verworven worden en de houder ervan moet om de 5 jaar nascholing volgen om het te verlengen.

De vakbekwaamheid omvat twee componenten:

  • Slagen in een examen basiskwalificatie (= behalen van het bewijs van vakbekwaamheid).

CESI

Risico's van elektromagnetische velden op het werk

De Europese richtlijn 2013/35/EU van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van elektromagnetische velden (EMV) is omgezet in Belgische wetgeving. Het gaat om:

CESI

Arbeidsongevallen. Onevenredig verzwaarde risico's.

Het KB van 25/11/2015 tot wijziging van het KB van 23/12/2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27/11/2015, brengt de volgende veranderingen aan: 

CESI
Hulp en steun aan de interne preventiedienst (IDPBW) door een specialist « veiligheid ».DoelstellingenDe IDPBW helpen, adviseren en steunen in het kader van de uitvoering van haar missies en taken zoals voorzien door het K.B. van 27 maart 1998....
Het gaat om middelen die werknemers moeten gebruiken of dragen om zichzelf te beschermen tegen een of meerdere risico’s die hun gezondheid of hun veiligheid op het werk in het gedrang kunnen brengen. K.B. van 28.04.2017 tot vaststelling van Boek IX...
Bedrijven moeten beschikken over een dienst voor brandpreventie en –bestrijding. CESI organiseert theoretische en praktische opleiding rond brandrisico’s voor eerste interventieteams.De opleiding voldoet aan de bepalingen van artikel 52.10 van het...
Risicoanalyse overeenkomstig art.8 tot 11 van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffendehet beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.Doelstellingen De risicoanalyse volgens de ARIS© methode (Integrale en...
  Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen, eerste hulp en het jaarlijkse verslag van de interne diensten voor preventie en bescherming.Het...

Meer

 Schurft is een besmettelijke huidziekte die zich snel verspreidt en jeuk veroorzaakt. De schurftmijt is de parasiet die hiervoor...
29/06/2017
CESI
De Codex van 28.04.2017 over het welzijn op het werk is op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hij is in werking getreden op 12 juni...
Trefwoorden
16/06/2017
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
31/05/2017
CESI