You are here

Veiligheid

Echte veiligheid komt pas na een gedegen risicoanalyse
Voelt u zich machteloos ten opzichte van de verantwoordelijkheden die u hebt met betrekking tot preventie en welzijn op het werk?
De risicoanalyse is de basis van uw dynamisch risicobeheersingssysteem. Bovendien is ze wettelijk verplicht en dient periodiek geactualiseerd te worden.
Een goede risicoanalyse berust niet enkel op het identificeren van de aanwezige gevaren en risico’s, maar moet een reële weerspiegeling zijn van alle elementen die een risico vormen in uw bedrijf. De risicoanalyse is tevens de basis om preventieve beheersmaatregelen te treffen en het welzijn op de werkvloer te bevorderen.

Starten met een risicoanalyse

Elke werkgever moet in zijn onderneming of instelling een beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uitbouwen. Dit beleid heeft in eerste instantie tot doel arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

Waaruit bestaat een risicoanalyse? Welke zijn de tools die er ter beschikking staan van de werkgevers om deze risicoanalyse binnen hun onderneming aan te pakken?

CESI

De vakbekwaamheid voor alle professionele bestuurders (C en D)

Europese richtlijn 2003/59/CE (Publicatieblad van de Europese Unie, 10.09.2003), omgezet in Belgisch recht door het KB van 04/05/2007, legt vakbekwaamheid op aan alle professionele bestuurders met een rijbewijs van groep C en D. Een bewijs van vakbekwaamheid moet bijkomend bij het rijbewijs verworven worden en de houder ervan moet om de 5 jaar nascholing volgen om het te verlengen.

De vakbekwaamheid omvat twee componenten:

  • Slagen in een examen basiskwalificatie (= behalen van het bewijs van vakbekwaamheid).

CESI

Risico's van elektromagnetische velden op het werk

De Europese richtlijn 2013/35/EU van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van elektromagnetische velden (EMV) is omgezet in Belgische wetgeving. Het gaat om:

Koninklijk besluit van 20.05.2016 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op het werk (Belgisch Staatsblad, 10.06.2016).

CESI

Arbeidsongevallen. Onevenredig verzwaarde risico's.

Het KB van 25/11/2015 tot wijziging van het KB van 23/12/2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27/11/2015, brengt de volgende veranderingen aan: 

CESI
Hulp en ondersteuning door een veiligheidsadviseur voor ADR (= De Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 01.01.2015)DoelstellingenHet KB van 05/07/2006  (B.S. 22.08.16) betreffende...
Het bedrijf begeleiden en helpen bij de jaarlijkse evacuatieoefening zoals voorzien door art.52.10.6 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.DoelstellingenAlle werknemers instrueren om snel en efficiënt te reageren en zich bij een...
Hulp en steun aan de interne preventiedienst (IDPBW) door een specialist « veiligheid ».DoelstellingenDe IDPBW helpen, adviseren en steunen in het kader van de uitvoering van haar missies en taken zoals voorzien door het K.B. van 27 maart 1998....
Initiële statusanalyse van de werking van de interne preventiedienst gekoppeld aan een structurele doorlichting van het welzijn op het werk in haar totaliteit.DoelstellingSysteemanalyse en statusbepaling op vlak van welzijn op het werk, verbonden...
Veiligheid van de machines en preventie van risico’s bij het gebruik van de arbeidsmiddelen (machines, installaties, uitrusting en apparaten).DoelstellingenUitvoeren van een inspectie op de conformiteit van de bestaande arbeidsmiddelen en opstellen...

Meer

Klassen die weergalmen, een lawaaierige omgeving en honderden kinderen die u meerdere uren per dag bij de les moet houden…Hoe omgaan met dat...
23/03/2017
CESI
Een informatiefiche van CEDIOB  met een overzicht van alle gegevens over moederschapsbescherming: De wetgeving, de lijst met te beoordelen...
27/03/2017
CESI
Sinds begin 2011 zien we een heropleving van mazelen in België en in heel West-Europa. Vandaag zien we helaas een verergering van de situatie, niet...
24/03/2017
CESI