DIENSTEN

Analyse van de biologische risico’s ARISbio

Risicoanalyse overeenkomstig de bepalingen in artikel I.2-6 tot I.2-9 van het Codex.

Doelstellingen

De risicoanalyse aan de hand van de methode ARIS© (Integrale en Systematische Risicoanalyse) heeft meerdere doelstellingen:

 • Identificeren van de gevaren voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 • Identificeren en bepalen van de risico’s voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 • Beoordelen van de risico’s voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 • Definiëren en de prioriteit bepalen van de preventiemaatregelen voor elk gedetecteerd risico.
 • Opstellen van het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan.
 • Opstellen van algemene conclusies voor de werkgever, de interne preventieadviseur en de leden van het CPBW.

Programma

De biologische risicoanalyse voldoet aan de specifieke verplichting uit het KB van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk en uit de risicoanalyse in het kader van de moederschapsbescherming.
Ze helpt de werkgever om de nodige beschikkingen te treffen om de gezondheid van de werknemers te beschermen tegen biologische risico’s.
De risicoanalyse wordt uitgevoerd met een interactieve benadering die de deelname voorziet van de interne preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer, de werknemers en de hiërarchische lijn.
Het programma van de interventie verloopt als volgt:

 • Voorbereidende vergadering over de praktische organisatie.
 • Preanalyse: onderzoek van de naleving van de wetgeving
 • Inventaris van biologische agentia (en reagentia)
 • Beschrijving en hiërarchische indeling van de potentiële gezondheidsrisico’s
 • Bepaling van de onderzoeksprioriteiten
 • Voor de als prioritair beoordeelde biologische agentia (en reagentia): analyse van de werkomstandigheden en evaluatie van het risico
 • Preventiemaatregelen

Methode

ARIS© is een methode voor risicoanalyse die de gevaren identificeert en de risico’s beoordeelt op de volgende gebieden:

 • Veiligheid
 • Ergonomie
 • Hygiëne
 • Psychosociale risico’s
 • Gezondheid

Met deze methode kan de onderneming een globale risicoanalyse op de verschillende gebieden uitvoeren zoals vereist door de reglementering van het welzijn op het werk. Met de ARISbio© kunnen de biologische risico’s geanalyseerd worden afhankelijk van de activiteiten en de werkomgeving.
Elke werkpost wordt zeer gedetailleerd beschreven om de verschillende taken die er uitgevoerd worden in rekening te brengen. Afhankelijk van deze eerder bepaalde taken kunnen de gevaren opgespoord worden en gerangschikt worden in een specifieke classificatie:

 • Werkomgeving
 • Arbeidsmiddelen en biologische agentia (en reagentia)
 • Arbeidsorganisatie
 • Menselijk
 • Interacties

Vervolgens worden de risico’s beoordeeld om de prioriteit te bepalen van de vereiste maatregelen, i.e. de preventiemaatregelen die getroffen moeten worden (opstellen van een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan).
De biologische risicoanalyse bestaat uit verschillende modules die ingezet kunnen worden naargelang de prioritaire behoeften van de onderneming: de module conformiteit met de wetgeving (aangeboden in de preanalyse), de module inventarisatie en analyse per biologische agens, de module afscherming (algemeen en industrieel), de module activiteiten al dan niet met de intentie om biologische agentia te hanteren, de module vervoer en de module afvalbeheer.

Doelpubliek

Alle ondernemingen die minstens 1 werknemer hebben.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI