DIENSTEN

Risicoanalyse volgens de ARIS methode

Risicoanalyse overeenkomstig art.8 tot 11 van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Doelstellingen

De risicoanalyse volgens de ARIS© methode (Integrale en systematische risicoanalyse) heeft meerdere doelstellingen:

 • De gevaren voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk identificeren.
 • De risico’s voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk definiëren en bepalen.
 • De risico’s voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk evalueren.
 • De preventiemaatregelen voor elk ontdekt risico definiëren en rangschikken.
 • Opmaak van het globale preventieplan en van het jaarlijkse actieplan.
 • Opmaak van de algemene conclusies ter attentie van de werkgever, de interne preventieadviseur en de leden van het CPBW.

Programma

De analyse van chemische risico’s beantwoordt specifiek aan een verplichting van het Koninklijk Besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk en omvat de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia volgens het koninklijk besluit van 2 december 1993 en de risicoanalyse in het kader van de bescherming van het moederschap.
Zij helpt de werkgever de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers tegen chemische risico’s te garanderen.
De risicoanalyse gebeurt volgens een interactieve aanpak met deelname van de interne preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de werknemers en de hiërarchische lijn.
Het interventieprogramma verloopt als volgt:

 • Voorbereidende vergadering voor de praktische organisatie van de risicobeheersing.
 • Inventaris van de chemische agentia.
 • Karakterisering en rangschikking van de potentiële gezondheidsrisico’s.
 • Bepaling van de onderzoeksprioriteiten.
 • Voor de producten die prioritair worden beschouwd, analyse van de arbeidsomstandigheden en evaluatie van het risico.
 • Preventiemaatregelen

Methode

Methode ARIS© is een risicoanalysemethode die de gevaren identificeert en de risico’s evalueert rekening houdende met volgende disciplines:

 • Veiligheid
 • Ergonomie
 • Hygiëne
 • Psychosociale risico’s
 • Gezondheid

Door toepassing van deze methode beschikt het bedrijf over een globale risicoanalyse op de verschillende vlakken die vereist zijn door de reglementering van het welzijn op het werk.
Elke werkpost wordt zeer nauwkeurig beschreven in zijn verschillende deeltaken. In functie van voorafbepaalde taken kunnen gevaren worden ontdekt en gerangschikt volgens een bijzondere classificatie:

 • Werkomgeving
 • Werkuitrusting en chemische stoffen
 • Organisatie van het werk
 • Mensgericht
 • Interacties

Vervolgens worden de risico’s geëvalueerd om de te nemen acties te rangschikken, m.a.w. de preventiemaatregelen (opmaak van het globale preventieplan en van het jaarlijkse actieplan).

Doelpubliek

Alle bedrijven met minstens 1 werknemer.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI