DIENSTEN

Staalname en analyse van chemische agentia in de lucht

Hygiëne op het werk en toxicologie. Evaluatie van de risico’s als gevolg van de aanwezigheid van chemische polluenten in de werkomgevingslucht.

Doelstellingen

 • Chemische stoffen in de lucht detecteren en doseren:

Inhaleerbare alveolaire stofdeeltjes
VOS (vluchtige organische stoffen)
Anorganische, organische verbindingen
Metalen
enz.

 • Blootstelling van de werknemers evalueren
 • Vergelijken met de grenswaarden van beroepsmatige blootstelling
 • Aanbevelingen formuleren om de blootstelling van de werknemers te beperken

Programma

Alvorens tot doseringen in de lucht over te gaan zou men idealiter een chemische risicoanalyse moeten voeren om prioritaire acties te bepalen.
Als zo’n risicoanalyse niet heeft plaatsgevonden en om een optimale efficiëntie van de georganiseerde metingen te garanderen, is een bezoek vooraf aanbevolen om een meetstrategie te bepalen die rekening houdt met:

 • de informatie in de veiligheidsinformatiebladen (safety data sheets),
 • de taken die de werknemers uitvoeren,
 • de emissieomstandigheden van de producten (lokalisatie, temperatuur, ventilatie),
 • enz.

Vervolgens bepalen wij in samenwerking met de interne preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer:

 • de homogene blootgestelde groepen,
 • de te doseren stoffen,
 • het gepaste soort bemonstering,
 • de lokalisatie en de duur van de uit te voeren bemonsteringen.

Tijdens de interventie worden passieve of actieve bemonsteringen genomen in functie van de op te sporen stoffen. Vervolgens worden de stalen voor analyse naar een laboratorium gestuurd.
Wij stellen het interventierapport op rekening houdend met de analyseresultaten en de observaties op het terrein, en formuleren aanbevelingen om de luchtkwaliteit op het werk te verbeteren en de blootstelling van de werknemers te verminderen.
Tijdens de interventie onderhouden wij nauw contact met de interne preventieadviseur en/of preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van het bedrijf om concrete aanbevelingen te formuleren die zijn aangepast aan de situatie op het werk.

Methode

De bemonsterings- en analysemethoden gebeuren overeenkomstig:

 • Het Koninklijk Bestluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk.
 • De norm NBN 689. Werkplaatsatmosferen – Leidraad voor het evalueren van de blootstelling bij inademing aan chemische stoffen voor vergelijking met grenswaarden en meetstrategie.

De grenswaarden van beroepsmatige blootstelling zijn vastgelegd door:

 • Bijlage I van het Koninklijk Besluit van 11 maart 2002 gewijzigd door het Koninklijk
 • Besluit van 20 mei 2011 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk.

Doelpubliek

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, interne preventiedienst.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI