You are here

FAQ

CESI

Wat doet de arbeidsgeneesheer?

De arbeidsgeneesheer is een partner van uw bedrijf en waakt over het welzijn en de gezondheid van de werknemers. Zijn rol wordt beschreven in de Codex over het welzijn op het werk. U zei 'arbeidsgeneesheer'?

De arbeidsgeneesheer, of nauwkeuriger de Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer, staat ook in voor de zo vroeg mogelijke opsporing van beroepsziekten en aandoeningen geassocieerd met het werk. Hij werkt mee aan het onderzoek naar en van hun oorzaken. In geval van beperkte arbeidsgeschiktheid streeft hij ernaar om de tewerkstellingskansen te bevorderen, meer bepaald door aanpassingen van uw werkpost of aangepaste werkmethodes voor te stellen of door samen met u te zoeken naar aangepast werk.

Wat hij niet is:

 • Behandelend arts: de arbeidsgeneesheer mag bijvoorbeeld geen geneesmiddelen voorschrijven;
 • Geneesheer-inspecteur: hij mag geen afwezigheden controleren;
 • Adviserend geneesheer ten dienste van de verzekeringsmaatschappijen en ziekenfondsen;
 • Epidemiologische, statistische, ... onderzoeker;
 • Gezondheidsinspecteur. 

Meer informatie in de infofiche van CESI!

 

Ik ben een zwangere werkneemster, mag ik een griepvaccin krijgen?

Ja, een zwangere werkneemster mag een griepvaccin krijgen, ook in het eerste trimester.

Meer info: CDC - Flu vaccine and safety

Influenza epidemiology and immunization during pregnancy: final report of a World Health Organization Working group (2017)

 

 
 
 

Hoe bescherm ik mij tegen elektromagnetische straling op de werkplaats?

De Europese richtlijn 2013/35/EU van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van elektromagnetische velden (EMV) is omgezet in Belgische wetgeving. Het gaat om:  K.B. van 28.04.2017 tot vaststelling van boek V –Omgevingsfactoren en fysische agentia van de codex over het welzijn op het werk (B.S. 02.06.2017).

Dit KB heeft betrekking op alle bekende directe en indirecte 

 • biofysische effecten
 • veroorzaakt door elektromagnetische velden,
 • waaraan werknemers tijdens het werk worden blootgesteld
 • en die een risico inhouden of kunnen inhouden
 • voor hun gezondheid en veiligheid.

Het heeft geen betrekking op de veronderstelde effecten op lange termijn, noch op de risico’s verbonden aan het contact met stroomvoerende geleiders.

 

Hoe organiseer ik de EHBO in de werkplaats?

Wetgeving:

Enkele praktische fiches:

 

Alle infofiches van het CEDIOB kunnen geraadpleegd worden door iedereen die een opleiding in hulpverlening gevolgd heeft bij CESI.

Wat houdt de wetgeving rond brand op het werk in?

Lange tijd was artikel 52 van het ARAB, dat handelt over de preventie van brandrisico's, het wettelijke referentiepunt bij uitstek op het vlak van brandpreventie in bedrijven.  K.B. van 28.04.2017 tot vaststelling van Boek III - Arbeidsplaatsen van de Codex over het welzijn op het werk (B.S. 02.06.2017)

Te onthouden:

 • Het nieuwe KB verplicht de werkgever om een risicoanalyse uit te voeren die als basis dient voor het nemen van preventiemaatregelen (brand voorkomen, de veiligheid verzekeren, een begin van brand bestrijden, de gevolgen van brand beperken, de tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken).
 • Elke werkgever moet een brandbestrijdingsdienst oprichten, (het vroegere EIT: Eerste Interventieteam), terwijl in het verleden alleen ondernemingen met meer dan 50 werknemers over een dergelijke dienst moesten beschikken.
 • De werkgever moet een "brandpreventiedossier" bijhouden en bijwerken dat alle documenten met betrekking tot de brandpreventie op één plaats verzamelt.
 • De werkgever stelt procedures op voor onder meer de evacuatie van personen en het gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand, en voor de uitvoering van de taken van de brandbestrijdingsdienst (het geven van meldingen, waarschuwingen, alarmen, maandelijkse inspecties van de evacuatiewegen en de beschermingsmiddelen tegen brand...).
 • Er gelden nieuwe bepalingen over de opleiding en informatie van de werknemers; periodieke controles.
 • Plichten van de werkgever tegenover externe ondernemingen op het vlak van de brandpreventie. De vuurvergunning wordt verplicht. De werkgever stelt het interventiedossier op en houdt het aan de ingang van het gebouw ter beschikking van de openbare hulpdiensten.

 Als EDPB interveniëren wij:

Wat?

PA Veiligheid

Comité

Resultaten van de risicoanalyse – Advies

 

x

Brandbestrijdingsdienst – Advies

x

x

Evaluatie en keuze van de BM Brand – Advies

 

x

Evacuatieplan

x (hulp bij het opstellen)

x (advies)

Opstellen van de procedures van het Interne Noodplan – Advies

x

x

Vuurvergunning: Document met de voorafgaande toelating van de werkgever voor werkzaamheden – Ondertekening

x

 

Brandpreventiedossiers – Terbeschikkingstelling

 

x

Datums van de controles en het onderhoud

 

x

 

Meer info vindt u in de nota over de wetgeving van het CEDIOB! (zie Concordantietabelboek)

Wat zijn psychosociale risico’s (PSR)?

Hoe worden PSR gedefinieerd in de wetgeving?

“De kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.”

Lees de samenvatting die het CEDIOB in nauwe samenwerking met onze preventieadviseurs psychosociale aspecten heeft opgesteld.

Wetgeving:

FOD Werkgelegenheid: Meer informatie

Ik werk in een luidruchtige omgeving: welke risico’s zijn er voor mijn gehoor?

Lawaai is een van de grootste bronnen van overlast op het werk en kan leiden tot gehoorverlies, doofheid, stress en vermoeidheid. Het heeft dus nadelige gevolgen voor uw gezondheid, maar ook voor de kwaliteit van uw werk. Preventie is nochtans mogelijk en ligt binnen handbereik voor iedereen.

Wetgeving:

Praktische fiches van het CEDIOB:

 

Ik doe beeldschermwerk, hoe kan ik mij beschermen?

Wetgeving: Codex- Boek VIII: ergonomische belasting - Titel 2: beeldschermen

Sinds januari 2016 worden beeldschermwerkers niet meer systematisch onderworpen aan een gezondheidsbeoordeling.

Sindsdien is de werkgever verplicht om:

 • Minstens om de vijf jaar een analyse te maken op het niveau van elke groep van beeldschermwerkposten en op het niveau van het individu om de risico's inzake welzijn te evalueren die voor de werknemers voortvloeien uit het werken met een beeldscherm, met name inzake de eventuele risico's voor het gezichtsvermogen en de problemen van lichamelijke en geestelijke belasting.

 • Passende maatregelen te nemen teneinde de aldus vastgestelde risico's te voorkomen of te verhelpen, rekening houdend met de samenvoeging of de combinatie van de gevolgen ervan.

Indien nodig wordt die analyse aangevuld met een bevraging van de werknemers.

Als daaruit blijkt dat er mogelijke gezondheidsproblemen zijn, wordt de betrokken werknemer door de arbeidsgeneesheer onderworpen aan een aangepaste gezondheidsbeoordeling.

Meer weten? Raadpleeg de informatienota van CEDIOB.

Een video om mijn werkpost aan te passen:

Stap voor stap : Aanpassing van uw werkpost bij werken met beeldscherm 

Praktische infofiches:

 

Ik ben zwanger. Hoe bescherm ik mijzelf in de werkplaats?

De zwangere werkneemster brengt de werkgever onmiddellijk op de hoogte van haar toestand. De werkgever geeft dit onmiddellijk door aan de arbeidsgeneesheer en neemt meteen maatregelen indien nodig. Vooraf dient elke werkgever een risicoanalyse uit te voeren volgens het Boek X, Titel 5 van het Codex. Hij moet rekening houden met volgende risico's:

Fysische agentia

Manuele hantering van zware lasten, ioniserende straling, niet-ioniserende straling, lawaai, schokken, trillingen, extreme kou en hitte.

Biologische agentia

Bacteriën (listeria...); virussen (hepatitis B, herpes, CMV...); parasieten (toxoplasmose).

Chemische agentia

Kankerverwekkende agentia (cytostatica, anesthesiegassen...); ...

Procedés

Industriële procedés waarbij kankerverwekkende stoffen of preparaten vrijkomen.

Arbeidsomstandigheden

Grondwerken, mijnwerken, agressie of geweld, pijnlijke houdingen...

 

Vanaf het ogenblik dat de werkgever op de hoogte werd gebracht van de zwangerschap, begint een speciale bescherming tegen ontslag te lopen. De werkgever mag vanaf dat ogenblik geen handeling meer stellen om aan de dienstbetrekking van de zwangere werkneemster een einde te maken omwille van het feit dat ze zwanger is. Deze ontslagbescherming loopt tot een maand na het postnataal verlof (met inbegrip van de verlengingen).

Wetgeving:

 • Arbeidswet van 16.03.1971 - Art. 41. Voor alle werkzaamheden waarbij zich een specifiek risico kan voordoen van blootstelling aan agentia, procedés of arbeidsomstandigheden;  ten einde ieder risico voor de veiligheid of de gezondheid, alsmede iedere terugslag op de zwangerschap of de lactatie van de werkneemster alsmede de gezondheid van het kind te beoordelen en teneinde vast te stellen welke algemene maatregelen moeten worden genomen.
 • Boek X, Titel 5 “ Moederschapsbescherming » van codex over het welzijn op het werk
 • Boek I, Titel 4 “ Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers” van codex over het welzijn op het werk

Meer weten: Infofiche van het CEDIOB (update: 08.2018)

Kan een werknemer met een Belgische arbeidsovereenkomst, maar met domicilie in Frankrijk, onderworpen worden aan een re-integratietraject?

Ja, de re-integratiewetgeving geldt voor alle Belgische bedrijven en dus kan een re-integratietraject ook voor de in Frankrijk gedomicilieerde werknemer toegepast worden.

Schimmelvorming en zwammen: welke gezondheidsproblemen kan dit veroorzaken?

Schimmels en zwammen zijn organismen die een essentiële rol spelen in de natuur.  Het gebeurt echter ook dat ze de woning binnendringen, vooral wanneer er sprake is van een te hoge vochtigheid.  Welke gezondheidsproblemen kan dit veroorzaken? Welke voorzorgsmaatregelen moet je nemen wanneer je in vochtige en besmette omgevingen leeft of werkt?

Om meer te weten: informatiefiche van het CEDIOB

 

Re-integratie: is een werknemer verplicht om een medisch onderzoek te ondergaan dat is voorzien in het kader van een re-integratietraject dat zijn werkgever heeft aangevraagd? Kan zijn afwezigheid een ernstige fout inhouden?

Net als alle andere medische onderzoeken die in titel 4 van de Codex over het welzijn bepaald zijn, is de re-integratiebeoordeling een verplicht onderzoek. Rekening houdend met de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever heeft deze er belang bij disciplinaire sancties te voorzien voor arbeiders die weigeren om de verplichte medische onderzoeken en in het bijzonder de re-integratiebeoordelingen te ondergaan.

Als de werknemer blijft weigeren, zou dit wel degelijk een ernstige fout kunnen inhouden.

De situatie is uiteraard van geheel andere aard wanneer de werknemer omwille van medische redenen niet aanwezig kan zijn, op voorwaarde dat hij een bewijs kan voorleggen.

Bekijk ook de infofiche die het CEDIOB over dit thema gepubliceerd heeft.

Waar kan ik informatie vinden over burnout?

Op onze site hebben we heel wat informatie verzameld die u misschien kan helpen:

Re-integratie. Ik ben tijdelijk werkloos ten gevolge van overmacht veroorzaakt door medische redenen, kan ik een re-integratietraject aanvatten?

Het re-integratietraject wordt gereglementeerd door artikelen I.4-72 tot I.4-82 van de Codex over het Welzijn op het werk en is van toepassing voor arbeidsongeschikte werknemers.

Het feit dat de werknemer van de RVA een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt ten gevolge van overmacht veroorzaakt door medische redenen volstaat niet om te oordelen dat de werknemer arbeidsongeschikt is in de zin van de Codex over het Welzijn op het werk: de werknemer moet ook door de behandelende arts erkend worden als zijnde arbeidsongeschikt, met een opschorting van zijn arbeidsovereenkomst.

Ik ben al lange tijd afwezig omwille van medische redenen. Wat moet ik doen indien ik me wens te re-integreren op mijn huidig werk of de arbeidsmarkt?

Ik ben al lange tijd afwezig omwille van medische redenen en kan het in mijn arbeidsovereenkomst overeengekomen werk definitief of tijdelijk niet meer uitvoeren. Wat moet ik doen indien ik me wens te re-integreren op mijn huidig werk of de arbeidsmarkt? Of indien mijn behandelende arts, mijn adviserend geneesheer of mijn werknemer dit wensen?

Zie onze informatieve fiche : "Ik ga opnieuw aan het werk"

Om meer te weten.

Vaccinatie tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap: wanneer ?

 • Tussen de 24ste en 32ste zwangerschapsweek, en dit bij elke zwangerschap.

  Vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap is doeltreffender dan vaccinatie van de moeder kort na de bevalling, en wordt ook doeltreffender geacht dan vaccinatie van de dichte familie (cocoonvaccinatie).

Reintegratie: wat gebeurt er als de werknemer tijdens de periode voorzien voor de re-integratiebeoordeling niet opdaagt?

De arbeidsgeneesheer informeert de werkgever en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds dat er geen enkele beslissing genomen kan worden. Op het re-integratiebeoordelingsformulier vermeldt hij “werknemer niet aanwezig op de consultatie”.

Om meer te weten.

 

Reintegratie: kan een werknemer met een deeltijds arbeidscontract een re-integratietraject aanvragen?

Een re-integratietraject is mogelijk voor een werknemer met een deeltijds arbeidscontract. Het re-integratietraject staat open voor dit type contract en het kan trouwens ook leiden tot een voltijds contract. Dat geldt ook in de omgekeerde richting, als het aan de basis om een voltijds contract gaat.

Om meer te weten

Waar vind ik informatie over thema’s in verband met preventie?

Alle thema’s in verband met preventie worden behandeld en samengevat door het CEDIOB, ons documentatiecentrum.

 • Aarzel niet om de sectie “Wetgeving en Documentatie” op onze website www.cesi.be te consulteren! Daar vindt u een overzicht van de wetgeving rond gezondheid en veiligheid op het werk en infofiches over onze specifieke thema’s in verband met de werkplaats.
 • In de sectie FAQ vindt u de informatie die u zoekt nog sneller!
 • Wij bezorgen u daarnaast ook een newsletter waarin alle recent toegevoegde informatie wordt vermeld.
 • Als u informatie zoekt over een specifiek thema kan u bovendien ook onze zoekmotor gebruiken, die u rechts bovenaan de website vindt.

Ik ben leraar(e), hoe mijn stem behouden?

Klassen die weergalmen, een lawaaierige omgeving en honderden kinderen die u meerdere uren per dag bij de les moet houden… Hoe omgaan met dat constante omgevingsgeluid? Hoe uw boodschap op een hoorbare manier overbrengen? Een stem die moet overtuigen heeft een hogere intensiteit dan een 'gewone stem': bij leerkrachten gebeurt dat langdurig en steeds opnieuw.  Hoe kunt u dit werkinstrument het best beschermen?

Om meer te weten: infofiche van het CEDIOB.

 

Starten met een risicoanalyse?

Een risicoanalyse bestaat uit het bestuderen van de blootstelling van werknemers aan gevaren en risico's op de werkplek. Deze analyse geldt voor alle niveaus, vanaf de organisatie in zijn geheeld tot het individu, gaande over alle werkgroepen en functies.

Een risicoanalyse bestaat uit het bestuderen van de blootstelling van werknemers aan gevaren en risico's op de werkplek. Deze analyse geldt voor alle niveaus, vanaf de organisatie in eijn geheel tot het individu, gaande over alle werkgroepen en functies.

Om meer te weten: infofiche van het CEDIOB.

 

Ik werk met voedingswaren, hoe zit het met mijn gezondheidstoezicht?

Sinds 1 januari 2016 moeten werknemers die in contact komen met voedingswaren of -stoffen zich niet meer laten onderzoeken door de arbeidsgeneesheer: noch voorafgaand aan indiensttreding, noch periodiek, behalve indien de werkgever uitdrukkelijk een vorm van gezondheidstoezicht vraagt, die in onderling overleg overeengekomen moet worden.

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 13/07/2014 betreffende levensmiddelenhygiëne (BS 29/08/2014) dienen de personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen echter door middel van een medisch attest te bewijzen dat geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg staat!  

Dit geldt voor: iedereen (inclusief tijdelijke werknemers en studenten) die met niet of deels verpakte voedingswaren werkt, met of zonder handschoenen. Voorbeelden: slager, kok, bakker, kaasmaker, personeel van slachthuizen, ...

Dit geldt niet voor: kelners, zaalpersoneel, kassapersoneel, personen die hermetisch verpakte voedingswaren hanteren, ...

Geldigheidsduur: 3 jaar. Dit attest moet voorgelegd kunnen worden aan de verantwoordelijken voor de controle (HACCP). 

Als tijdens deze drie jaar een ziekte voorvalt die overgebracht kan zijn door een voedingsmiddel: een nieuw attest laten opstellen!

Als een werknemer zich tot de arbeidsgeneesheer wendt om dit attest te verkrijgen:

Het door het FAVV vereiste certificaat kan uitgereikt worden door eender welke geneesheer en dus ook door de arbeidsgeneesheer.

De arbeidsgeneesheer zal het Gezondheidsbeoordelingsformulier (GBF) gebruiken voor het opstellen van dit certificaat.

Het FAVV aanvaardt dat het GBF gebruikt wordt voor deze precieze functie want het voldoet aan de voorschriften van het KB betreffende levensmiddelenhygiëne. In dit geval zal de arbeidsgeneesheer geen geldigheidsduur aanduiden.

De informatienota van het CEDIOB gaat in op de theorie en praktijk van deze wetgeving.

Wat is het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan?

Elke werkgever is verantwoordelijk voor het preventiebeleid in zijn onderneming.

De wetgever legt hem op om dit beleid uit te werken in 2 officiële documenten: het globaal preventieplan met een reikwijdte van 5 jaar en het jaarlijks actieplan.

Het globaal preventieplan wordt opgesteld in samenwerking met de hiërarchie en de (interne en/of externe) preventiedienst(en). Het wordt bepaald voor 5 jaar en elk jaar herzien. Het vermeldt de algemene preventiedoelstellingen en de manier waarop de vorderingen in het behalen daarvan geëvalueerd zullen worden en de manier waarop het plan aangepast zal worden indien nieuwe omstandigheden optreden.

Het jaarlijks actieplan vloeit voort uit dit vijfjarenplan. Het beschrijft:

 • de doelstellingen, bepaald op basis van de risicoanalyse, die in de loop van het jaar behaald moeten worden

 • de middelen die toegewezen worden voor het behalen van deze doelstellingen: arbeidskrachten, budget en tijd.

 • de rollen en verantwoordelijkheden van alle actoren.

 • de middelen om het preventiebeleid te controleren en evalueren.

Het jaarlijks actieplan moet ten laatste op 1 november voorgelegd worden aan het CPBW.

CESI helpt u bij het opstellen van het Globaal Preventieplan en Jaarlijks Actieplan voor uw onderneming.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Mag een arbeidsgeneesheer een definitieve beslissing nemen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid?

Mag een arbeidsgeneesheer een medisch onderzoek uitvoeren en een definitieve beslissing nemen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid?

Hier vindt u het antwoord van de FOD WERKGELEGENHEID.

Mag ik elektronisch roken in de werkplaats?

Mag ik elektronisch roken in de werkplaats?

Het CEDIOB heeft hierover vragen gesteld aan de officiële instanties (FARES, FOD WERKGELEGENHEID, FOD VOLKSGEZONDHEID).

Te onthouden:

“Net als andere rookproducten is de elektronische sigaret verboden op het werk! "

Wat houdt de hervorming van de diensten voor preventie en bescherming uit 2014 in?

De hervorming van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming:

In 2014 ondergingen de EDPB's een hervorming die zowel in het gezondheidstoezicht op de werknemers als in de tarifering veranderingen met zich mee heeft gebracht