Preventie en beheersing van de risico's

Als werkgever moet u het welzijn van uw werknemers waarborgen door hen te beschermen tegen de risico’s die ze lopen  bij de uitvoering van hun taken. Hoe voorkomt en beheerst u de risico’s binnen uw onderneming? Wat zijn uw verplichtingen inzake preventie? Een overzicht.

Wat is preventie?

Preventie is het geheel van voorzieningen en maatregelen die in elke fase van de bedrijfsactiviteiten  en op elk hiërarchisch niveau bedoeld zijn om beroepsrisico’s te voorkomen of te verkleinen.

Wie is verantwoordelijk voor preventie?

Elke werkgever is verantwoordelijk voor het preventiebeleid binnen zijn/haar onderneming.  Het is zijn/haar taak een dynamisch systeem voor risicobeheer uit te werken, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 <link naar KB van 27 maart ‘98>. Op die manier wordt preventie binnen het bedrijf georganiseerd.

Wat omvat het dynamisch systeem voor risicobeheer?

  • De doelstellingen inzake risicobeheer, uitgaande van de risicoanalyses.
  • De in te zetten middelen: human resources, budget en termijnen.
  • De functies en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen.
  • De middelen om het preventiebeleid te controleren en te evalueren.

Wat is een globaal preventieplan?

Het gaat om de schriftelijke neerslag van het dynamisch systeem voor risicobeheer in uw onderneming, uitgewerkt na overleg tussen de hiërarchie en de (interne en/of externe) preventiedienst. Het globaal preventieplan wordt voor 5 jaar opgemaakt en jaarlijks herzien.  Het vermeldt met name de manier waarop het halen van de doelstellingen zal worden geëvalueerd en de wijze waarop het plan zal worden bijgestuurd wanneer zich nieuwe omstandigheden voordoen.

Wat is een jaaractieplan?

Op basis van het vijfjarenplan wordt voor elk boekjaar een jaaractieplan opgesteld. Het bevat de resultaten van de risicoanalyses, de te nemen preventiemaatregelen, de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen, de doelstellingen voor het lopende jaar en de stappen die moeten worden gezet om die te halen Er wordt in beschreven hoe het plan zal worden aangepast indien zich een incident of een ongeval voordoet óf indien de omstandigheden veranderen.

CESI biedt u tal van praktische oplossingen en begeleidt u in uw preventiebeleid en uw risicobeheer.

 

CESI