You are here

Codex

Ambtenaren belast met het toezicht: opheffing van diverse bepalingen

Op 26 februari 2018 werd het KB van 07.02.2018 gepubliceerd tot opheffing van diverse bepalingen betreffende notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan.

CESI

Nieuwe Codex over het welzijn op het werk

De Codex van 28.04.2017 over het welzijn op het werk is op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hij is in werking getreden op 12 juni 2017.

CESI

Nieuwe Codex over Welzijn op het Werk

De Codex over het welzijn op het werk waar we al zolang op wachten is dan eindelijk gepubliceerd !

De Codex bestaat uit 10 boeken. Deze Codex is een coördinatie van bestaande wetgeving: op die manier wordt de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van de wetgeving verbeterd. De opbouw van dit nieuwe wetboek zal het mogelijk maken om later gemakkelijker wijzigingen aan te brengen.

De wetgevende nota is in voorbereiding.

Om meer te weten: FOD Werkgelegenheid

Dutch
CESI

Wat doet de arbeidsgeneesheer?

De arbeidsgeneesheer is een partner van uw bedrijf en waakt over het welzijn en de gezondheid van de werknemers. Zijn rol wordt beschreven in de Codex over het welzijn op het werk. U zei 'arbeidsgeneesheer'?

Dutch
CESI