You are here

Codex over het Welzijn

Kristallijn siliciumdioxide. Straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden

Het koninklijk besluit van 17 juni 2019 tot wijziging van titel 1.- Chemische agentia van boek VI.- Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van de codex over het welzijn op het werk, wat het gebruik van vrij kristallijn siliciumdioxide betreft, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2019.

CESI

De schadeloosstelling voor asbestslachtoffers

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019, wijzigt artikels I.4-92 en I.4-95 van de codex over het welzijn op het werk.
 

CESI