DIENSTEN

Risicoanalyse Brand : ARIS Brand

Thema

De onderneming begeleiden en helpen om de risico’s op brand te analyseren overeenkomstig
de vereisten van artikel 4 tot 7 van het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de
brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

 

Doelstellingen

 De doelstellingen van de risicoanalyse brand zijn:

  • brand voorkomen,
  • de veiligheid verzekeren en indien nodig de snelle evacuatie van de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen,
  • vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden, de schadelijke gevolgen van een brand beperken,
  • de interventie van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken.

 Programma

De risicoanalyse brand voldoet specifiek aan de verplichting uit het koninklijk besluit van 28 maart
2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.
Het programma van de interventie verloopt als volgt:

  • Voorbereidende vergadering over de praktische organisatie
  • Opmaak van een initiële stand van zaken betreffende brandveiligheid
  • Bepaling van de waarschijnlijke scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien
  • Opstellen van preventiemaatregelen
  • Presentatie van de resultaten aan de IDPB en het CPBW op verzoek

Methode

Na opstelling van de initiële stand van zaken wordt er een systematische risicoanalyse op het vlak
van brandveiligheid uitgevoerd in ieder compartiment van de onderneming.
Om dit doel te bereiken, zal ieder compartiment zeer gedetailleerd moeten worden beschreven
zodat alle eventuele ongewenste situaties aan het licht komen (3 elementen van de branddriehoek
samen aanwezig: brandbare stof, oxidatiemiddel, activeringsenergie).
Die ongewenste situaties vormen het uitgangspunt van de scenario’s.
Zoals het Koninklijk Besluit van 28/03/2014 vereist, moet de kans op gelijktijdige aanwezigheid van
de 3 elementen van de branddriehoek ingeschat worden. Bovendien moeten voor ieder scenario
de factoren worden vermeld die de verspreiding of inperking van brand of zelfs het blussen kunnen
vergemakkelijken.
Voor iedere gevaarlijke situatie, moet de kans op het voorkomen van de branddriehoek worden
vastgesteld.
Met dat doel moeten de verschillende zijden van de branddriehoek apart worden beschouwd:
brandstof, oxidatiemiddel, activeringsenergie.
Vervolgens wordt de mogelijkheid op verspreiding van het vuur bepaald: zijn er toestanden
waardoor de brand zich gemakkelijker kan verspreiden? Of zijn er integendeel preventiemaatregelen
waardoor iedere brand onmiddellijk kan worden beheerst?
Dankzij dit evaluatiesysteem kunnen er prioriteiten worden.

 

Doelpubliek

 

Alle bedrijven

 

Interventieplaats 

 

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI