You are here

Arbeidshygiëne

Hygiëne op het werk zorgt ervoor dat de gezondheid en het welzijn van de werknemers worden afgehandeld. Het is een voorzorgmaatregel die dient te worden genomen met het oog op het gevaar van sommige stoffen, zoals asbest en chemische producten.

Hygiëne op het werk zorgt voor preventie, (h)erkenning, evaluatie en controle van fysieke, chemische of biologische risico's en voor het behoud van de gezondheid op de werkvloer.

Schimmels en zwammen zijn organismen die een essentiële rol spelen in de natuur.  Het gebeurt echter ook dat ze de woning binnendringen, vooral wanneer er sprake is van een te hoge vochtigheid. Welke gezondheidsproblemen kan dit veroorzaken?...
KB 13.08.2011 tot wijziging van het KB van 19.03.2004 houdende productnormen voor voertuigen en van het KB van 12.10.2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (B.S 12.09.2011)
Het koninklijk besluit van 17 juni 2019 tot wijziging van titel 1.- Chemische agentia van boek VI.- Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van de codex over het welzijn op het werk, wat het gebruik van vrij kristallijn...
Hygiëne op het werk en toxicologie. Evaluatie van de risico’s als gevolg van de aanwezigheid van chemische polluenten in de werkomgevingslucht.Doelstellingen Chemische stoffen in de lucht detecteren en doseren:Inhaleerbare alveolaire stofdeeltjesVOS...
 De Europese verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (“CLP-verordening”) bepaalt dat alle chemische producten die op de markt worden gebracht...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI