You are here

Arbeidshygiëne

Hygiëne op het werk zorgt ervoor dat de gezondheid en het welzijn van de werknemers worden afgehandeld. Het is een voorzorgmaatregel die dient te worden genomen met het oog op het gevaar van sommige stoffen, zoals asbest en chemische producten.

Hygiëne op het werk zorgt voor preventie, (h)erkenning, evaluatie en controle van fysieke, chemische of biologische risico's en voor het behoud van de gezondheid op de werkvloer.

KB van 20.05.2011 tot wijziging van het KB van 11.03.2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk (B.S. 30.06.2011)K.B. van 17.05.2007 tot wijziging van het...
THEMAEvaluatie van de thermische omgeving op het werk en preventie van risico's verbonden met werken in een warme of koude omgeving. Codex Welzijn op het werk - Boek III – Arbeidsplaatsen. Codex Welzijn op het werk – Boek V - Titel 1 - Thermische...
Jaarlijkse actualisatie van de asbestinventaris in het kader van Codex over het welzijn op het werk, boek VI, titel 3, hoofdstuk VII, art. VI. 3-6 inzake de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest....
 De Europese verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (“CLP-verordening”) bepaalt dat alle chemische producten die op de markt worden gebracht...
Risicoanalyse overeenkomstig art.8 tot 11 van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.DoelstellingenDe risicoanalyse volgens de ARIS© methode (Integrale en...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI