69
Arbeidshygiëne

Drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten

In augustus 2014 werd het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken gepubliceerd (Belgisch Staatsblad, 18.08.14).

Hoewel het onopgemerkt voorbijging, is dit KB een politieke vooruitgang op het gebied van de kwaliteit van de binnenlucht. Het stelt drempelniveaus vast voor bouwproducten op het gebied van emissies van schadelijke stoffen in het binnenmilieu en verplicht de fabrikant om een productemissiedossier op te stellen dat de overeenstemming van zijn producten met deze drempelniveaus aantoont. Het doel van dit KB is de volksgezondheid te beschermen tegen de schadelijke effecten van vluchtige en halfvluchtige organische stoffen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Bouwproducten die vóór 1 september 2014 in de handel zijn gebracht en niet aan de drempelniveaus voldoen, mogen vanaf 1 september 2015 niet op de markt worden aangeboden.

CEDIOB : nota over de wetgeving

 

19/11/2014
CESI