69
Arbeidshygiëne

Verplichte CLP-etikettering voor gevaarlijke chemische producten

 

De Europese verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (“CLP-verordening”) bepaalt dat alle chemische producten die op de markt worden gebracht vanaf 1 juni 2017 een etiket moeten krijgen in overeenstemming met deze verordening.

Om meer te weten, zie de wetgevende nota van het CEDIOB.

 

 

23/05/2017
CESI