69
Arbeidshygiëne

Vijf koninklijke besluiten zijn aangepast aan de Europese CLP verordening

Een Koninklijk Besluit van 20/07/2015, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 04/08/2005  wijzigt diverse bepalingen in vijf KB's betreffende de gezondheid en de veiligheid op het werk ten einde  deze aan te passen aan de CLP-verordening.

Wettelijk kader:

Het KB van 20/07/2015 zet Richtlijn 2014/27/EU van 26 februari 2014 om in Belgisch recht. De richtlijn moest uiterlijk voor 1 juni 2015 omgezet zijn.

Wat is de CLP-verordening?

De CLP-verordening (Verordening n°1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) heeft het Europees classificatiesysteem om de gevaren van chemische stoffen te identificeren en te beschrijven grondig veranderd. Ook heeft het een nieuw systeem gecreëerd om deze gevaren mee te delen, zowel in de etikettering als in de veiligheidsinformatiebladen (VIB).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Te onthouden:

Om welke koninklijke besluiten gaat het?

Let op: de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting referen nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.

Cediob : nota over de wetgeving

 

07/08/2015
CESI