You are here

Gezondheid

De gezondheid van uw werknemers is een troef. hun gezondheid staat borg voor en laag ziekteverzuim en een constante productiviteit. Als werkgever bent u verantwoordelijk dat hun gezondheid beschermd wordt in het uitoefenen van hun taken.

Een verplichting
Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers te onderwerpen aan het medisch toezicht. De frequentie van dit toezicht baseert zich op de risicoanalyse van de bedrijfsarts rond de functie en de aard van het werk van de werknemer. 

Een troef
Maar u kan nog meer: wenst u te investeren in de gezondheid van uw werknemers door preventieve maatregelen te treffen tegen cardiovasculaire risico's of de gezondheidsproblemen gebonden aan een slechte gezondheidshygiëne? Dan kan u hen een gezondheidscheck-up aanbieden, als actie in het kader van uw globaal actieplan, een interne sensibiliseringscampagne, of waarom niet als extralegaal voordeel?

 

Op 26 februari 2018 werd het KB van 07.02.2018 gepubliceerd tot opheffing van diverse bepalingen betreffende notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om...
Kan een onderneming op basis van een interne overeenkomst een procedure van onbetaald verlof voorzien voor werkneemsters die, na hun bevalling, blootgesteld worden aan het risico hantering van lasten? Welke waarde heeft deze overeenkomst gezien het...
In het Belgisch Staatsblad van 25.07.2016 verscheen een KB betreffende de bescherming van jongeren en stagiairs op het werk.Dit nieuwe KB wijzigt :  Het KB van 31.05.2016 tot wijziging van het KB van 03.05.99 betreffende de bescherming van...
Op 14 december 2015 is een reeds lang aangekondigd KB verschenen:Het K.B. van 27.11.2015 tot wijziging van het K.B. van 27.03.1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering.Deze herziening...
 THEMA :Tabaksgebruik in de onderneming ligt aan de oorsprong van vele organisatorische mankementen(absenteïsme, pauzes, risico op intoxicatie en arbeidsongevallen...) en vormt een bedreiging voor de gezondheid van werknemers.Door te opteren...

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI