47
Gezondheid

Beeldschermwerk en gezondheidstoezicht

Vanaf januari 2016: Geen systematische gezondheidsbeoordeling meer en werkpostanalyse om de 5 jaar.

De werkgever is ertoe gehouden:

  • Minstens om de vijf jaar een analyse te maken op het niveau van elke groep van beeldschermwerkposten en op het niveau van het individu om de risico's inzake welzijn te evalueren die voor de werknemers voortvloeien uit het werken met een beeldscherm, met name inzake de eventuele risico's voor het gezichtsvermogen en de problemen van lichamelijke en geestelijke belasting.
  • Passende maatregelen te nemen op grond van de bedoelde evaluatie, teneinde de aldus vastgestelde risico's te voorkomen of te verhelpen, rekening houdend met de samenvoeging of de combinatie van de gevolgen ervan.

Indien nodig wordt deze analyse aangevuld met een bevraging van de werknemers of met een ander instrument dat peilt naar de werkomstandigheden en/of de eventuele gezondheidsproblemen gerelateerd aan het werken met een beeldscherm, uit te voeren onder de verantwoordelijkheid van de arbeidsgeneesheer (PA-AG). De collectieve resultaten hiervan worden door de PA-AG overgemaakt aan de werkgever en binnen de twee maanden na de overmaking voorgelegd aan het Comité.

Na advies van de PA-AG en van het Comité stelt de werkgever de maatregelen vast die nodig zijn om de activiteit van de werknemer zodanig te organiseren dat de dagelijkse werktijd met een beeldscherm op gezette tijden wordt onderbroken door rustpauzes of andersoortige activiteiten, waardoor de belasting van het werken met een beeldscherm wordt verlicht.

Indien uit de bevraging of het ander instrument blijkt dat er mogelijke gezondheidsproblemen zijn, wordt de betrokken werknemer door de PA-AG onderworpen aan een aangepaste gezondheidsbeoordeling.

Om meer te weten : informatienota CEDIOB

 

 

 

 

 

04/09/2015
CESI