47
Gezondheid

De schadeloosstelling voor asbestslachtoffers

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019, wijzigt artikels I.4-92 en I.4-95 van de codex over het welzijn op het werk.
 
Deze wet bevat o.a. de verplichting om bepaalde gegevens van het beroepsgezondheidsdossier van de werknemer (o.a. de blootstellingsgegevens) door te zenden tussen de arbeidsartsen van de ondernemingen waar de werknemer werkt of heeft gewerkt, alsook van die arbeidsartsen naar de huisarts van de werknemer (of naar een door de werknemer aangewezen arts), op verzoek van of met toestemming van de betrokken werknemer. Hierdoor wordt ook een betere opvolging van de gezondheid van de werknemer mogelijk.
 
Deze wet treedt in werking op 1 juni 2019.

Bron: FOD werkelegenheid, 27.05.2019

29/05/2019
CESI