47
Gezondheid

Moederschapsbescherming

De zwangere werkneemster brengt de werkgever onmiddellijk op de hoogte van haar toestand. De werkgever geeft dit onmiddellijk door aan de arbeidsgeneesheer en neemt meteen maatregelen indien nodig. Vooraf dient elke werkgever een risicoanalyse uit te voeren volgens het boek X, Titel 5 van codex over het welzijn op het werk. Hij moet rekening houden met volgende risico's: zie lijst hieronder.

Vanaf het ogenblik dat de werkgever op de hoogte werd gebracht van de zwangerschap, begint een speciale bescherming tegen ontslag te lopen. De werkgever mag vanaf dat ogenblik geen handeling meer stellen om aan de dienstbetrekking van de zwangere werkneemster een einde te maken omwille van het feit dat ze zwanger is. Deze ontslagbescherming loopt tot een maand na het postnataal verlof (met inbegrip van de verlengingen).

Lijst met te beoordelen risico's volgens bijlage X.5-2 van het Boek X, Titel 5 van codex over het welzijn op het werk

Fysische agentia

Manuele hantering van zware lasten, ioniserende straling, niet-ioniserende straling, lawaai, schokken, trillingen, extreme kou en hitte.

Biologische agentia

Bacteriën (listeria...); virussen (hepatitis B, herpes, CMV...); parasieten (toxoplasmose).

Chemische agentia

Kankerverwekkende agentia (cytostatica, anesthesiegassen...); ...

Procedés

Industriële procedés waarbij kankerverwekkende stoffen of preparaten vrijkomen.

Arbeidsomstandigheden

Grondwerken, mijnwerken, agressie of geweld, pijnlijke houdingen...

 

Onderzoek in het kader van de moederschapsbescherming:

Borstvoeding:

Om meer te weten: Infofiche van het CEDIOB (update: 08.2018)

 

01/08/2018
CESI