You are here

Veiligheid

Echte veiligheid komt pas na een gedegen risicoanalyse
Voelt u zich machteloos ten opzichte van de verantwoordelijkheden die u hebt met betrekking tot preventie en welzijn op het werk?
De risicoanalyse is de basis van uw dynamisch risicobeheersingssysteem. Bovendien is ze wettelijk verplicht en dient periodiek geactualiseerd te worden.
Een goede risicoanalyse berust niet enkel op het identificeren van de aanwezige gevaren en risico’s, maar moet een reële weerspiegeling zijn van alle elementen die een risico vormen in uw bedrijf. De risicoanalyse is tevens de basis om preventieve beheersmaatregelen te treffen en het welzijn op de werkvloer te bevorderen.

Brand: de verschillende brandblusmiddelen en hun toepassing

Er bestaan diverse brandblusmiddelen. In deze fiche worden de meest gebruikte op een rijtje gezet. Brandblussers zijn apparaten die ontworpen zijn om een brand in zijn beginfase te blussen. Er bestaan draagbare en mobiele brandblussers. Hun bluscapaciteit hangt af van hun samenstelling en hun volume of gewicht.

CESI

Werken met een buitenlandse onderneming

Welke EDPB en welk gezondheidstoezicht voor gedetacheerde werknemers? 

Het is niet ongebruikelijk dat ondernemingen een beroep doen op buitenlandse onderaannemers om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, met name op bouwwerven.

CESI

Wifi, vriend of vijand ?

Na de gsm is een draadloos datanetwerk (wifi) de op een na meest voorkomende vorm van draadloze technologie. Wifi maakt deel uit van onze dagelijkse omgeving en dus vragen we ons af welke impact deze technologie heeft op onze gezondheid.

Maken we ons terecht zorgen?

CESI

Starten met een risicoanalyse

Elke werkgever moet in zijn onderneming of instelling een beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uitbouwen. Dit beleid heeft in eerste instantie tot doel arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

Waaruit bestaat een risicoanalyse? Welke zijn de tools die er ter beschikking staan van de werkgevers om deze risicoanalyse binnen hun onderneming aan te pakken?

CESI

De vakbekwaamheid voor alle professionele bestuurders (C en D)

Europese richtlijn 2003/59/CE (Publicatieblad van de Europese Unie, 10.09.2003), omgezet in Belgisch recht door het KB van 04/05/2007, legt vakbekwaamheid op aan alle professionele bestuurders met een rijbewijs van groep C en D. Een bewijs van vakbekwaamheid moet bijkomend bij het rijbewijs verworven worden en de houder ervan moet om de 5 jaar nascholing volgen om het te verlengen.

De vakbekwaamheid omvat twee componenten:

  • Slagen in een examen basiskwalificatie (= behalen van het bewijs van vakbekwaamheid).

CESI

Risico's van elektromagnetische velden op het werk

De Europese richtlijn 2013/35/EU van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van elektromagnetische velden (EMV) is omgezet in Belgische wetgeving. Het gaat om:

CESI
Welke EDPB en welk gezondheidstoezicht voor gedetacheerde werknemers? Het is niet ongebruikelijk dat ondernemingen een beroep doen op buitenlandse onderaannemers om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, met name op bouwwerven.Wat zegt de...
Elke werkgever moet in zijn onderneming of instelling een beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uitbouwen. Dit beleid heeft in eerste instantie tot doel arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.Waaruit...
Lange tijd was artikel 52 van het ARAB, dat handelt over de preventie van brandrisico's, het wettelijke referentiepunt bij uitstek op het vlak van brandpreventie in bedrijven.Op 23 april 2014 is er een KB verschenen dat de meeste bepalingen van...
 Bepaalde aanvragers van het rijbewijs moeten in het bezit zijn van een medisch geschiktheidsattest. Om rijgeschikt te worden verklaard, dient de kandidaat te voldoen aan de minimumnormen voorgeschreven in bijlage 6 van het KB Rijbewijs en vrij...
Ondernemingen moeten de nodige maatregelen nemen om brand te voorkomen en het personeel te informeren omtrent de aangewezen gedragscode. CESI organiseert vorming rond brandrisico’s voor het voltallige personeel.De CESI informatiemodule rond...

Meer

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
15/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI