You are here

Veiligheid

Echte veiligheid komt pas na een gedegen risicoanalyse
Voelt u zich machteloos ten opzichte van de verantwoordelijkheden die u hebt met betrekking tot preventie en welzijn op het werk?
De risicoanalyse is de basis van uw dynamisch risicobeheersingssysteem. Bovendien is ze wettelijk verplicht en dient periodiek geactualiseerd te worden.
Een goede risicoanalyse berust niet enkel op het identificeren van de aanwezige gevaren en risico’s, maar moet een reële weerspiegeling zijn van alle elementen die een risico vormen in uw bedrijf. De risicoanalyse is tevens de basis om preventieve beheersmaatregelen te treffen en het welzijn op de werkvloer te bevorderen.

Brand: de verschillende brandblusmiddelen en hun toepassing

Er bestaan diverse brandblusmiddelen. In deze fiche worden de meest gebruikte op een rijtje gezet. Brandblussers zijn apparaten die ontworpen zijn om een brand in zijn beginfase te blussen. Er bestaan draagbare en mobiele brandblussers. Hun bluscapaciteit hangt af van hun samenstelling en hun volume of gewicht.

CESI

Werken met een buitenlandse onderneming

Welke EDPB en welk gezondheidstoezicht voor gedetacheerde werknemers? 

Het is niet ongebruikelijk dat ondernemingen een beroep doen op buitenlandse onderaannemers om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, met name op bouwwerven.

CESI

Wifi, vriend of vijand ?

Na de gsm is een draadloos datanetwerk (wifi) de op een na meest voorkomende vorm van draadloze technologie. Wifi maakt deel uit van onze dagelijkse omgeving en dus vragen we ons af welke impact deze technologie heeft op onze gezondheid.

Maken we ons terecht zorgen?

CESI
Elke werkgever moet in zijn onderneming of instelling een beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uitbouwen. Dit beleid heeft in eerste instantie tot doel arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.Waaruit...
THEMA Opleiding over brand, te gebruiken door de brandbestrijdingsdienst. Deze sessie beantwoordt aan hetvoorschrift van bijlage 1 van de welzijnswet Boek III - Titel 3 (Brand op de arbeidsplaatsen) dat decompetenties en opleidingen van de leden van...
Hulp en steun aan de interne preventiedienst (IDPBW) door een specialist « veiligheid ».DoelstellingenDe IDPBW helpen, adviseren en steunen in het kader van de uitvoering van haar missies en taken zoals voorzien door het K.B. van 27 maart 1998....
Welke EDPB en welk gezondheidstoezicht voor gedetacheerde werknemers? Het is niet ongebruikelijk dat ondernemingen een beroep doen op buitenlandse onderaannemers om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, met name op bouwwerven.Wat zegt de...
Risicopreventie bij het rijden met voertuigen of het werken met machines die trillingen veroorzaken (in het hele lichaam en in de handen en armen.DoelstellingenBeoordeling en indien nodig meting van de blootstelling aan trillingen van de werknemers...

Meer

In tegenstelling tot het seizoen 2020-2021 dat in het teken stond van een acute gezondheidscrisis, kunnen we ons, met de geleidelijke versoepeling...
Trefwoorden
10/09/2021
CESI
De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019,...
29/05/2019
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
06/05/2019
CESI