Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) moet maatregelen voorstellen en doorvoeren om het welzijn van werknemers te bevorderen. In het comité zetelen vertegenwoordigers van het personeel en de werkgever.

Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) oprichten. In ondernemingen met minder dan 50 werknemers* vervullen vakbondsafgevaardigden of werknemers zelf de taken van het CPBW.

Het CPBW komt minimaal één keer per maand samen, en ook telkens wanneer minimaal een derde van de personeelsafgevaardigden daarom vragen. De vergaderingen worden geleid  door de werkgever. Het Comité bestaat uit de bedrijfsleider (of diens vertegenwoordiger), afgevaardigden van de directie en het personeel, de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer.  Het secretariaat van het CPBW wordt verzorgd door de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), die tevens expertise inzake preventie aanreikt.

De vier belangrijkste bevoegdheden van het CPBW zijn:

  • adviezen en voorstellen formuleren
  • communiceren omtrent de genomen informatieve en vormende maatregelen ten behoeve van werknemers op het vlak van preventie
  • de IDPBW stimuleren en superviseren
  • meewerken aan de toepassing van een dynamisch systeem voor risicobeheer via grondige inspecties op de werkvloer.

CESI helpt u om uw CPBW te organiseren.

* Met uitzondering van mijnen en ondergrondse groeves, waar dat aantal tot 20 werd teruggebracht.

CESI