DIENSTEN

Praatgroepen voor zorgteams

Preventie van mentale en emotionele belasting in zorgteams

Zorgteams werken in een omgeving waarin het lijden van de andere en de aandacht die dat vergt uiteindelijk een zware belasting kunnen vormen.

Heel wat mensen in de zorg ontwikkelen dan ook afweerstrategieën wanneer de druk te groot wordt: Ze proberen te vergeten of los te laten, worden ongevoelig, soms zelfs cynisch of agressief, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van de zorg.

In bepaalde gevallen kan de accumulatie leiden tot burn-out, met het grote risico op langdurige arbeidsongeschiktheid en een de daaraan verbonden negatieve gevolgen voor de betrokkene en het team.

Doelstellingen  

 • Een ruimte creëren waarin mensen met gemeenschappelijke ervaringen uit een bepaalde omgeving zich kunnen uiten.
 • Afstand nemen, nadenken en zich uitdrukken tegenover een derde die niet oordeelt, maar openstaat voor de ervaringen van de betrokkene, het onder woorden brengen van problemen of leed, gedeelde ervaringen, het omgaan met emoties.

Programma               

 • De praatgroep is een plaats voor uitwisseling tussen professionals die in dezelfde werkomgeving actief zijn en gelijkaardige situaties beleven.
 • Aan het hoofd van de werkgroep staat een professional die luistert en therapeutisch te werk gaat. Deze professional is opgeleid in een institutioneel kader en moet het beroepsgeheim in acht nemen. Hij/zij staat los van de onderneming en waarborgt dat alles wat wordt gezegd, uiterst vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Hij/zij creëert een klimaat van vertrouwen, openheid en welwillendheid. Hij/zij faciliteert en stuurt de uitwisselingen. Hij/zij aarzelt niet om de gesprekken een andere wending te geven indien ze niet langer gaan over de ervaringen van de betrokkene en de zoektocht naar gemeenschappelijke methodes om om te gaan met de problemen van het vak.
 • De praatgroep is geen plaats voor verzoening of om organisatorische problemen en conflicten op te lossen. De animator stelt de groep voor om daarvoor de bestaande kanalen van de organisatie te gebruiken.
 • De praatgroep is een collectief antwoord op gedeeld individueel lijden. Hij stimuleert het ontstaan van professionele solidariteit en werkt dus in op de relationele dynamiek van de groep. Hij biedt de teamleden de kans om hun ervaringen op een positieve wijze mee te delen en nodigt hen uit om schadelijke afweerstrategieën op te geven.
 • De praatgroep wordt gekenmerkt door eenvoud en toegankelijkheid.
 • De animator waarborgt de strikte vertrouwelijkheid van de gesprekken. Hij/zij behoudt zich echter wel het recht voor om de hiërarchie van de verpleegkundige afdeling en/of human resources te waarschuwen indien er een geval van aangetoond lijden werd vastgesteld. Er kan tevens contact worden opgenomen met andere actoren, zoals de arbeidsgeneesheer, vertrouwenspersonen of preventieadviseur voor psychosociale aspecten.
 • Indien er verschillende praatgroepen worden gehouden binnen de afdeling, zal de animator de directie feedback geven over zijn/haar algemene opmerkingen, met eventueel een aantal aanbevelingen.

Methode                     

 • De praatgroep bestaat uit 3 tot 12 personen en wordt georganiseerd binnen de onderneming, in een vergaderruimte die voldoende geïsoleerd is.
 • De bijeenkomsten duren anderhalf uur (2 uur voor de animator, die tevens instaat voor de organisatie, onthaal en afsluiting).
 • Ze worden idealiter een keer om de twee maanden gehouden voor de eerste drie vergaderingen van een nieuwe groep, en vervolgens één keer per kwartaal. In totaal dus vijf bijeenkomsten van anderhalf uur tijdens het eerste jaar.
 • De betrokkenen kunnen zich inschrijven voor de geplande sessies bij de persoon die door de verpleegkundige afdeling werd aangesteld voor de opvolging van het project: in het ideale geval het middenkaderlid verantwoordelijk voor de opleiding. Het is die persoon die de praktische aspecten beheert, samen met de animator.
 • Het is raadzaam twee verschillende groepen te houden per halve werkdag van de animator.
 • Voorbeeld van een uurrooster: 9:00-11:00/11:00-13:00.
 • De uurroosters worden besproken met het organiserend kaderlid en de animator.

Doelpubliek     

Leden van de zorgteams.

Interventieplaats                      

In de onderneming zelf.

 

Aanvraag offerte
CESI