You are here

Chemische agentia

Koninklijk besluit Chemische agentia : update

Het koninklijk besluit 'Chemische agentia', gepubliceerd op 27 mei 2021, maakt melding van aangepaste grenswaarden bij beroepsmatige blootstelling voor verscheidene stoffen:

Dutch
CESI

De regelgeving over chemische agentia aangepast

Het koninklijk besluit van 12 Januari 2020 voegd de "werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan door een werkprocedé gegenereerd inadembaar stof van kristallijn siliciumdioxide" toe aan bijlage VI.2-2 "Lijst van de procédés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt" van de codex over het welzijn op het werk, waardoor dit type stof ondubbelzinnig als kankerverwekkend gedefinieerd wordt.

Verder werden de beroepsblootstellingsgrenswaarden van een aantal kankerverwekkende stoffen aangepast:

Dutch
CESI

Register van nanomaterialen (update: 15.01.2018)

Publicatie op 24 september 2014 van het KB van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand (Belgisch Staatsblad).

CESI

Reprotoxische agentia

Reprotoxische agentia zijn stoffen die bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid. Ze tasten de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen aan, nog voor de bevruchting plaatsvindt.

Daarom moeten deze stoffen op dezelfde manier behandeld worden als kankerverwekkende en mutagene stoffen.

“Reprotoxische agentia” worden vanaf nu dan ook opgenomen in het toepassingsgebied van Boek VI van de Codex over het welzijn op het werk - chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia. 

CESI

Reprotoxische agentia

Reprotoxische agentia zijn stoffen die bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid. Ze tasten de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen aan, nog voor de bevruchting plaatsvindt.

Daarom moeten deze stoffen op dezelfde manier behandeld worden als kankerverwekkende en mutagene stoffen.

CESI

Gevaarlijke chemische producten: verplichte CLP - etikettering vanaf 1 juni 2017

Alleen gevaarlijke chemische producten met een etiketmet daarop de CLP-pictogrammen mogen vanaf 1 juni 2017 nog worden geleverd.

Om meer te weten, zie de wetgevende nota van het CEDIOB.

 

Dutch
CESI

Chemische agentia op het werk

KB van 9 maart 2014 tot wijziging van het KB van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (BS 14/04/2014).

De wijziging betreft bijlage I - Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling - punt A: Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia.

CESI