Re-integratie van de werknemer en sociaalprofessionele re-integratie

Op 24 november 2016 zijn er twee Koninklijke Besluiten in het Belgisch Staatsblad verschenen omtrent re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Het eerste, over de socioprofessionele herinschakeling, heeft betrekking op de werknemer zelf en, inzonderheid, op de werknemer die zijn huidige functie niet opnieuw kan opnemen. Uiterlijk twee maanden na het begin van zijn ongeschiktheid evalueert de adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds zijn resterende capaciteiten en stelt hij in voorkomend geval voor om de betrokken werknemer een traject van re-integratie in het arbeidsproces te doen volgen bij een andere werkgever of in een andere activiteitstak.

Het tweede besluit heeft meer betrekking op de werkgever van de arbeidsongeschikte werknemer en betrekt deze laatste bij de invoering van een re-integratieplan.

Zie ook: Wet van 20.12.2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid (B.S. 30.12.2016) + de wetgevende nota van het CEDIOB

En ook: KB van 30.01.2017 tot wijziging van het KB van 28.05.2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S. 06.02.2017) + de wetgevende nota van het CEDIOB

Het re-integratietraject dat bepaald werd door het koninklijk besluit van 28.10.2016 verschaft een centrale rol aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die de schakel is tussen de werknemer en zijn werkgever.

Re-integratie - Publicatie van 2 nieuwe KB's - Wetgevende nota van het CEDIOB

Re-integratie van tijdelijk arbeidsongeschikte werknemers : informatieve fiche

Ik ga opnieuw aan het werk (November 2017 !)

 

28/11/2016
CESI