176
Veiligheid

Risico's van elektromagnetische velden op het werk

De Europese richtlijn 2013/35/EU van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van elektromagnetische velden (EMV) is omgezet in Belgische wetgeving. Het gaat om:

K.B. van 28.04.2017 tot vaststelling van Boek V - Omgevingsfactoren en fysische agentia va de Codex over het welzijn op het werk (B.S. 02.06.2017) 

Dit KB heeft betrekking op alle bekende biofysische effecten

  •  directe en indirecte effecten
  • veroorzaakt door elektromagnetische velden,

  • waaraan werknemers tijdens het werk worden blootgesteld

  • en die een risico inhouden of kunnen inhouden

  • voor hun gezondheid en veiligheid.

Het heeft geen betrekking op de veronderstelde effecten op lange termijn, noch op de risico’s verbonden aan het contact met stroomvoerende geleiders.

Om meer te weten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/06/2016
CESI